Home » Reset Dell

Reset Dell

Reset chip ALD-B2375J Dell B2375dnf

1. Chip reset cho máy in Dell B2375dnf. Sử dụng cho máy in: Dell B2375dnf Mã chip reset: ALD-B2375J Mã chip gốc: 593-BBBJ Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 10K Máy in tương thích: Dell B2375dnf 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALD-B2375I Dell B2375dnf

1. Chip reset cho máy in Dell B2375dnf. Sử dụng cho máy in: Dell B2375dnf Mã chip reset: ALD-B2375I Mã chip gốc: 593-BBBI Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 3K Máy in tương thích: Dell B2375dnf 2. Chip máy in là …

Read More »

Reset chip ALD-B1160-EXP Dell B1160W

1. Chip reset cho máy in Dell B1160W . Sử dụng cho máy in: Dell B1160W Mã chip reset: ALD-B1160-EXP Mã chip gốc: 331-7335 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Dell B1160 Dell B1160W 2. Chip …

Read More »

Reset chip ALD-B1160-EXP Dell B1160

1. Chip reset cho máy in Dell B1160. Sử dụng cho máy in: Dell B1160 Mã chip reset: ALD-B1160-EXP Mã chip gốc: 331-7335 Màu sắc: BK Số trang in giới hạn: 1.5K Máy in tương thích: Dell B1160 Dell B1160W 2. Chip máy …

Read More »

Reset chip ALD-2230-3K5 Dell 2230D

1. Chip reset cho máy in Dell 2230D . Sử dụng cho máy in: Dell 2230D Mã chip reset: ALD-2230-3K5 Mã chip gốc: 330-4131 Màu sắc: BK,Return Số trang in giới hạn: 3.5k Máy in tương thích: Dell 2230D 2. Chip máy in …

Read More »

Reset chip ALD-3333-8K Dell 3335DN

1. Chip reset cho máy in Dell 3335DN. Sử dụng cho máy in: Dell 3335DN Mã chip reset: ALD-3333-8K Mã chip gốc: 330-8986 Màu sắc: BK,Return Số trang in giới hạn: 8k Máy in tương thích: Dell 3333DN Dell 3335DN 2. Chip máy …

Read More »

Reset chip ALD-3333-8K Dell 3333DN

1. Chip reset cho máy in Dell 3333DN. Sử dụng cho máy in: Dell 3333DN Mã chip reset: ALD-3333-8K Mã chip gốc: 330-8986 Màu sắc: BK,Return Số trang in giới hạn: 8k Máy in tương thích: Dell 3333DN Dell 3335DN 2. Chip máy …

Read More »

Reset chip ALD-3333-14K Dell 3335DN

1. Chip reset cho máy in Dell 3335DN. Sử dụng cho máy in: Dell 3335DN Mã chip reset: ALD-3333-14K Mã chip gốc: 330-8985 Màu sắc: BK,Return Số trang in giới hạn: 14k Máy in tương thích: Dell 3333DN Dell 3335DN 2. Chip máy …

Read More »

Reset chip ALD-3333-14K Dell 3333DN

1. Chip reset cho máy in Dell 3333DN. Sử dụng cho máy in: Dell 3333DN Mã chip reset: ALD-3333-14K Mã chip gốc: 330-8985 Màu sắc: BK,Return Số trang in giới hạn: 14k Máy in tương thích: Dell 3333DN Dell 3335DN 2. Chip máy …

Read More »

Reset chip ALD-3330-7K Dell 3330DN

1. Chip reset cho máy in Dell 3330DN . Sử dụng cho máy in: Dell 3330DN Mã chip reset: ALD-3330-7K Mã chip gốc: 330-5210 Màu sắc: BK,Return Số trang in giới hạn: 7k Máy in tương thích: Dell 3330DN 2. Chip máy in …

Read More »